Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VIPAM INTERNATIONAL B.V.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Vipam International B.V. (hier-na: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbie-dingen, offertes en overeenkom-sten waarbij Vipam International B.V. (hierna: “Vipam”) zaken en/of diensten (hierna ook “zaken”) levert aan koper/opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”).

1.2 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vipam en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernie-tigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.3 Indien Vipam met Opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

1.4 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Vipam geslo-ten overeenkomsten.

2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Vipam behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vipam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

2.3 Alle aanbiedingen van Vipam (waaronder afbeeldingen, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten en overige documentatie) zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.4 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Vipam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vipam anders aangeeft.

2.5 Indien een offerte van Vipam een (vrijblijvend) aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Vipam het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

2.6 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Vipam een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door Vipam uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.7 Een afwijking van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijking of wijziging van een offerte of overeenkomst, is slechts bindend indien deze schriftelijk is overeengekomen of bevestigd.

2.8 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vipam staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden / gegevens aan te leveren), heeft Vipam het recht tot opschor-ting van uitvoe-ring van de overeenkomst en heeft Vipam het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Vertegenwoordiging
3.1 Afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Vipam alleen indien deze door Vipam schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

3.2 Indien een werknemer van Opdrachtgever of een derde namens Opdrachtgever een overeenkomst met Vipam is aangegaan of zaken namens Opdrachtgever heeft opgehaald en die werknemer of die derde daartoe niet langer bevoegd is, dan dient Opdrachtgever zulks schriftelijk aan Vipam mee te delen. Indien en zolang dit niet ge-schiedt, is Vipam op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel hierdoor door Opdrachtgever te lijden schade. Op-drachtge-ver is aansprakelijk eventueel hierdoor door Vipam te lijden schade.

4. Prijzen en betalingen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in offertes, catalogi, prijslijsten, adverten-ties, etc. vermelde prijzen van Vipam AF magazijn Vipam (Nederland) en exclusief BTW. Genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde prestatie of leverings-omvang en periode. Meer of bijzondere presta-ties worden afzonderlijk berekend.

4.2 Vipam heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaron-der mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkos-ten, (fabrieks)prijzen van toeleveran-ciers, evenals een wijziging in valutaverhou-dingen, die zijn ont-staan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de kost-prijs van minder dan 10% geeft Opdrachtgever in dat geval geen recht de overeenkomst te ontbinden. Vipam zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Vipam zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

4.3 Indien acceptatie van de offerte door Opdrachtgever plaats-vindt na de in de aanbieding weergegeven acceptatieperiode en Vipam de acceptatie uitdrukkelijk heeft bevestigd, dan is daarmee alsnog een overeenkomst tot stand gekomen. Indien Opdrachtgever daarbij een bepaalde leverdatum wenst, is Vipam gerech-tigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan Opdracht-gever in rekening te brengen met een minimum van 15% van het opdrachtbedrag excl. BTW.

4.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Opdracht-gever te ge-schieden in Euro’s binnen 14 dagen na factuurda-tum. In geval van ontbinding of liquidatie van Opdrachtgever, (aanvraag) van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, een verzoek tot toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) of beslag ten laste van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Vipam op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.6 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Vipam door de bank plaats-vindt.

4.7 Alle nadelige gevolgen voor Vipam als gevolg van koersverlies of anderszins voort-vloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor reke-ning van Opdrachtgever. Zelfs indien Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalings-verplichtingen zou hebben voldaan.

4.8 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Opdrachtgever aan Vipam vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast is Vipam gerechtigd de vorde-ring ter incasso uit handen te geven. Alle met de incas-sering gemoeide kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechte-lijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastge-stelde kosten, zijn door Opdrachtgever aan Vipam verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van 150 euro.

4.9 Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Vipam haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige betalingsverplichting aan Vipam met een (al dan niet gepretendeerde) vordering op Vipam.

5. Verlengd eigendomsvoorbehoud
5.1 Vipam behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Vipam uit hoofde van welke overeenkomst dan ook.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen, onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Buitengewone beschikking over de door Vipam geleverde zaken (verpanding, zekerheidsstelling e.d.) kan alleen met toestemming van Vipam geschieden. Opdrachtgever is verplicht Vipam onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op door Vipam onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

5.4 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaldag en in het geval van (aanvraag van) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever is Vipam gerechtigd de zaken zonder voorafgaande waarschuwing terug te nemen. Opdrachtgever verleent Vipam hierbij onherroepelijk machtiging om alle hiertoe benodigde (rechts)handelingen - al dan niet namens Opdrachtgever - te verrichten, inclusief de toegang tot het bedrijf van Opdrachtgever. Een en ander uitsluitend voor zover vereist om de zaken terug te nemen. Een en ander onverlet het recht van Vipam op schadevergoeding. Teruggenomen zaken crediteert Vipam tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

6. Leveringen
6.1 Alle door Vipam genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Zij zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeen-komst aan Vipam bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Vipam niet in verzuim. Vipam is niet gebonden aan leveringstermij-nen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeen-komst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Vipam Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stel-len. In geval van over-schrijding van leverings-ter-mijnen is Vipam niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de over-schrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Vipam.

6.2 Levering van zaken geschiedt af adres/magazijn Vipam, tenzij anders overeengekomen. Leveringen franco huis zijn mogelijk boven 300 euro excl. BTW. De toeslag onder 300 euro orderbedrag is 15 euro per opdracht.

6.3 Leveringen aan Opdrachtgever buiten Nederland of een afleveradres buiten Nederland (export) zijn altijd ‘ex works’: risico-overgang vindt plaats op het moment dat Vipam aan Opdrachtgever meedeelt dat de zaken gereed zijn, het volledige factuurbedrag plus de transportkosten dienen volledig door Opdrachtgever te zijn betaald voordat Vipam de zaken op transport naar Opdrachtgever zet. Vipam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor exportzendingen, Opdrachtgever vrijwaart Vipam terzake alle schade en kosten te lijden door enige partij als gevolg van het niet naleven van fiscale, douane- en overige exportregelgeving.

6.4 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming c.q. beschikbaarstelling af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer Opdrachtgever dit niet doet (ongeacht de reden), vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Vipam aan Opdrachtgever. Vipam is dan gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen voor de periode dat de zaken niet worden afgenomen. Deze opslag geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.5 Tenzij bij overeenkomst uitgesloten, is Vipam gerechtigd in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

6.6 Indien is overeengekomen dat Vipam voor transport van de gekochte zaken zorgdraagt is Opdrachtgever verplicht nauwkeurig aan te geven hoe, waar en wanneer de door Vipam- te leveren zaken dienen te worden afgeleverd en verder alle voor het transport relevante informatie aan Vipam te verstrekken. Vipam brengt bij transport van de zaken de transport- en verpakkingskosten bij Opdrachtgever afzonderlijk in rekening. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Vipam rembourskosten in rekening bij Opdrachtgever.

6.7 Indien is overeengekomen dat de zaken door Vipam in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en reke-ning van Opdrachtgever. In dit geval geldt het adres van Vipam als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als leveringshandeling en kennisgeving van de opslag.

7. Risico
7.1 Tenzij anders overeengekomen gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Vipam geleverde zaken op het moment van aanvang van transport vanaf het magazijn van Vipam over op Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Opdrachtge-ver dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

8. Inspectie en reclame
8.1 Onverwijld nadat Vipam zaken aan Opdrachtgever heeft geleverd, zal Opdrachtgever deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen, respectievelijk gebreken aan de zaken dienen direct, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering door Vipam, schriftelijk door Opdrachtgever aan Vipam te worden gemeld. Opdrachtgever dient Vipam alsdan binnen dezelfde periode de paklijst terug te zenden onder gedetailleerde omschrijving van haar klachten c.q. de gebreken aan de geleverde zaken, manco of surplus. Opdrachtgever dient Vipam in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door Op-drachtgever van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever

8.2 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten. Is aan Opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

8.3 Indien de klacht Warenwettelijke implicaties heeft of de voedselveiligheid anderszins in het geding zou kunnen zijn, is Opdrachtgever gehouden stipt de instructies van Vipam op te volgen met betrekking tot het apart houden van de zaken, transport naar en inspectie door Vipam. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle instructies van Vipam strikt op te volgen indien er sprake is van een recall.

8.4 Indien zaken retour moeten worden gezonden, zullen deze in beginsel kosteloos door Vipam worden opgehaald. Transportkosten van zaken retour aan Vipam kunnen alleen voor rekening van Vipam komen indien deze daarmee vooraf heeft ingestemd.

8.5 Vipam is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

9. Garanties
9.1 Indien niet anders overeengekomen, rust op de kwaliteit van alle geleverde zaken een garantietermijn van zeven (7) dagen welke termijn aanvangt op het moment van aanvang van het transport vanaf het magazijn van Vipam. Indien een klacht gegrond is, zal Vipam de opdracht alsnog verrichten zoals overeengekomen, dan wel het geleverde herstellen c.q. vervangen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Alle vervangen zaken worden eigendom van Vipam.

9.2 De garantieverplichting vervalt indien:
gebreken aan de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag, ondeugdelijke verpakking, transport of onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, er sprake is van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of water-schade, Opdrachtgever zonder toestemming van Vipam enige wijziging in de geleverde zaken heeft aangebracht of laten aanbrengen of de geleverde zaken zijn doorverkocht.

9.3 Opdrachtgever kan geen aanspraak op enige garantie maken op het moment dat hij enige verplichting jegens Vipam niet (geheel) of niet tijdig nakomt.

9.4. Indien een klacht om enige reden niet door Vipam wordt gehonoreerd, zullen de door Vipam gemaakte kosten, waaronder onderzoekskosten (minimum van één uur) en trans-portkosten tegen de alsdan bij Vipam geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.5 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervan-ging buiten het kader van deze garantie zullen door Vipam aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

9.6 Indien zaken worden hersteld/vervangen buiten de garantie termijn, wordt op deze reparaties een garantie gegeven van zeven (7) dagen. Herstel/vervanging binnen deze termijn van zeven (7) dagen geven geen recht op een nieuwe garantie termijn.

9.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Vipam geen enkele garantie verleend.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen
10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vipam.

10.2 Vipam is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Vipam is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt, iedere andere aansprakelijkheid is uitgesloten.

11.2 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Vipam te worden ingediend op straffe van verval van

11.3 In geval van een aan Vipam toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Vipam uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Vipam eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Vipam een redelijke termijn is gegund om alsnog aan haar verplich-tingen te voldoen en Vipam dit niet heeft gedaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) schade aan de geleverde zaken en (ii) schade aan andere eigen-dommen van Opdrachtgever.

11.4 De totale aansprakelijkheid van Vipam wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever aan Vipam betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde zaken, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.5 Vipam is anders dan op grond van een toerekenbare tekortkoming niet aansprakelijkheid voor enige schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Vipam of één van haar medewerkers.

11.6 Vipam is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 Vipam is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Vipam is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van transport van de zaken tussen Vipam en Opdrachtgever, al dan niet in het kader van een klacht / de garantie.

11.8 In alle gevallen van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Vipam eveneens gemaximeerd op het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Vipam wordt uitgekeerd.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Alle Auteursrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Vipam vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwer-pen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaal-lijs-ten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Vipam of diens toeleverancier. Uitsluitend Vipam heeft het recht om (rechten op) de zaken als voornoemd te deponeren. De aan Opdrachtgever ver-strekte zaken als hiervoor omschreven mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vipam, geheel noch gedeeltelijk, door Opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Vipam is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Vipam.

13. Overmacht
13.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Vipam wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Vipam, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Vipam liggen.

13.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. In het geval de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder schadever-goeding te ontbinden.

13.3 Voor zoveel Vipam ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vipam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

14. Ontbinding
14.1 Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechterlijke tussenkomst slechts toe, indien Vipam na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schrif-telijke ingebrekestelling, waarbij Vipam een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

14.2 Vipam kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in het geval dat:
Opdrachtgever eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of indien beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen; Opdrachtgever(s) onderneming wordt ontbonden, geliquideerd of beëindigd; Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige (betalings)verplichting; de kredietrisico’s voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Vipam niet of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Vipam te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico’s bezig-houdt.Vipam zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vipam op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vipam behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

15. Toepasselijk recht en geschillenregeling
15.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de Rechtbank in de vestigingsplaats van Vipam. Niettemin heeft Vipam het recht het geschil voor te leggen aan een raad van arbitrage, bestaande uit 3 scheidslieden, of aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2 Op alle overeenkomsten tussen Vipam en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden-Nederland onder nummer 31037507.